Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Za nami spotkanie inauguracyjne Baltic Biking UPGRADE (BBU) w Gdańsku

BBU

Baltic Biking UPGRADE (BBU) to obiecująca inicjatywa finansowana przez Program Interreg Południowy Bałtyk, której misją jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wzdłuż południowej części EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej. Ten trzyletni projekt, który rozpoczął się 1 września 2023 r., jest prowadzony przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną i obejmuje dziewięciu partnerów z sześciu krajów, obejmujących ponad połowę trasy EuroVelo 10.

U podstaw BBU leży zaangażowanie w zrównoważoną turystykę. Projekt uznaje ogromny potencjał trasy rowerowej EuroVelo 10, ale zdaje sobie sprawę, że MŚP często mają trudności z dostosowaniem swojej oferty do trasy i skutecznym wprowadzeniem jej na rynek. Podejmując te wyzwania, BBU ma na celu zwiększenie widoczności regionu na międzynarodowym rynku turystyki rowerowej.

Kluczowe cele:

Głównym celem BBU jest umożliwienie MŚP tworzenia atrakcyjnych ofert i usług rowerowych oraz skutecznego wejścia z nimi na rynki zagraniczne. Aby to osiągnąć, projekt wdroży różne działania, w tym specjalistyczne szkolenia, rekomendacje, kampanie marketingowe i zaproszenie MŚP do przyłączenia się do sieci EuroVelo 10 w regionie Południowego Bałtyku.

Podejmowane wyzwania:

BBU koncentruje się na wyzwaniach, przed którymi stoją MŚP zainteresowane turystyką rowerową w regionie Południowego Bałtyku, takich jak: brak wiedzy, słabo rozwinięte standardy, mała ilość usług i ofert przyjaznych dla rowerzystów oraz brak solidnej sieci biznesowej wzmacniającej te podmioty. Projekt stara się wypełnić te luki i wspierać lokalne i międzynarodowe partnerstwa.

Współpraca międzynarodowa:

Wraz z partnerami z Polski, Belgii, Danii, Niemiec, Litwy,  i Szwecji, BBU jest przykładem współpracy ponadnarodowej. Zaangażowanie Europejskiej Federacji Cyklistów z siedzibą w Belgii dodaje cenną warstwę wiedzy specjalistycznej.

Spotkanie inaugurujące projekt Baltic Biking UPGRADE odbyło się w dniach 19-20 października 2023 r. w Gdańsku. Rozpoczęło się od wprowadzenia i powitania przez Prezes Martę Chełkowską i Dyrektora Generalnego Łukasza Magriana z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, działającej jako Partner Wiodący Projektu. Podkreślono znaczenie zrównoważonej turystyki i kluczową rolę lokalnych MŚP w kształtowaniu krajobrazu turystyki rowerowej.

Następnie Svetlana Korniushina, Project Officer ze Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk, przedstawiła cenne spostrzeżenia na temat realizacji projektu, szczegółów raportowania, możliwości wprowadzania zmian czy promocji projektu. Przedstawiła również perspektywę oczekiwań Programu i znaczenie dostosowania działań projektowych do szerszych celów regionalnych.

Spotkanie było kontynuowane szczegółowym opisem Pakietu Roboczego 1 (zarządzanie) i wyjaśnieniem harmonogramu projektu przez Partnera Wiodącego. Sesja ta zapewniła również podział pakietów roboczych i jasność co do planowanych działań i kamieni milowych. Popołudniowe sesje poświęcone były kolejnym pakietom roboczym. Partner Projektu 9 (PP9) – Miasto Barth wyjaśniło Pakiet Roboczy 2, koncentrując się na wdrażaniu usług przyjaznych dla rowerzystów wzdłuż Bałtyckiej Trasy Rowerowej, po czym nastąpiła interaktywna dyskusja. Następnie Partner Projektu 3 (PP3) – Visit Lolland-Falster z Danii, omówił Pakiet Roboczy 3, koncentrujący się na tworzeniu nowych wycieczek i ofert EuroVelo 10 dla klientów. Podczas sesji przeanalizowano strategie i oczekiwania klientów, co sprzyjało dalszej dyskusji. Pakiet Roboczy 4, koncentrujący się na wspólnym marketingu Bałtyckiego Szlaku Rowerowego na rynkach zagranicznych i krajowych, został następnie wyjaśniony przez Partnera Wiodącego. Sesja dotyczyła strategii marketingowych, kładąc nacisk na ujednolicone podejście dla regionalnych MŚP.

Europejska Federacja Cyklistów, działająca jako Partner Projektu 8 (PP8), wyjaśniła Pakiet Roboczy 5, koncentrując się na wzmocnieniu strategicznego rozwoju i zarządzania EuroVelo 10. Sesja dostarczyła spostrzeżeń i dyskusji na temat potencjalnych wyzwań i rozwiązań. Spotkanie zakończyło się wybiegającą w przyszłość dyskusją na temat kolejnych kroków projektu, nadchodzących comiesięcznych spotkań online, wydarzeń lokalnych i międzynarodowych oraz wizyt studyjnych w województwie zachodniopomorskim (PL) w maju 2024 r. i regionie Lolland-Falster jesienią 2024 r., nakreślając mapę drogową dla przyszłej współpracy.

Uwagi końcowe PROT i refleksje wszystkich uczestników podkreśliły ducha współpracy i wspólne zaangażowanie w sukces Baltic Biking UPGRADE. Spotkanie inauguracyjne z powodzeniem zapewniło kompleksowe zrozumienie projektu, zapewniając wszystkim uczestnikom zgodność z celami i gotowość do wyruszenia w tę ekscytującą podróż, mającą na celu poprawę turystyki rowerowej wzdłuż EuroVelo 10. Program pokazał zaangażowanie Projektu w zrównoważony rozwój, współpracę międzynarodową i wzmocnienie pozycji MŚP w regionie Południowego Bałtyku.

Kolejne kroki:

Nadchodzące spotkania i warsztaty przedstawione w agendzie stanowią mapę drogową dla działań Projektu. Od omawiania badań bazowych po opracowywanie strategii marketingowych i tworzenie narzędzi dla potencjalnych partnerów, agenda podkreśla kompleksowe podejście BBU.

 

Baltic Biking UPGRADE to nie tylko projekt; to nasze wspólne zobowiązanie do przekształcenia południowej części EuroVelo 10 w centrum zrównoważonej turystyki rowerowej. Wzmacniając MŚP, wspierając międzynarodową współpracę i promując przyjazne dla środowiska praktyki, BBU ma na celu pozostawienie trwałego wpływu zarówno na lokalną gospodarkę, jak i globalną społeczność rowerową. Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi tej ekscytującej podróży!

 

Baltic Biking UPGRADE (BBU) kick-off meeting in Gdańsk.

 

Introduction:

Baltic Biking UPGRADE (BBU) is a promising initiative funded by Interreg South Baltic, with a mission to bolster small and medium-sized enterprises (SMEs) along the southern part of the EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route. This three-year Project started on September 1, 2023, is led by the Pomorskie Tourist Board and involves nine partners across six countries, covering more than half of the EuroVelo 10 route.

Sustainable Development:

At the heart of BBU lies a commitment to sustainable tourism. The Project acknowledges the vast potential of EuroVelo 10 but recognizes that SMEs often struggle to align their offerings with the route and effectively market them. By addressing these challenges, BBU aims to make the region more visible in the international cycling tourism market.

Key Objectives:

The primary goal of BBU is to empower SMEs to create appealing, bookable cycling experiences and successfully tap into foreign markets. To achieve this, the Project will implement various actions, including specialized training, guidelines, marketing campaigns, and inviting SMEs to join the EuroVelo 10 network in the South Baltic Area.

Challenges Addressed:

BBU targets critical challenges SMEs face in the South Baltic Area, such as a lack of knowledge, underdeveloped bicycle-friendly standards, services, and offers, and the absence of a robust business network. The Project strives to bridge these gaps and foster local and international partnerships.

International Collaboration:

With partners from Belgium, Denmark, Germany, Lithuania, Poland, and Sweden, BBU exemplifies transnational cooperation. The involvement of the European Cyclist Federation based in Belgium adds a valuable layer of expertise.

 

The Baltic Biking UPGRADE project kick-off meeting took place on 19-20th October 2023 in Gdansk. It started with an introduction and welcoming words by the President- Marta CHełkowska, and General Director Łukasz Magrian from the Pomorskie Tourism Board, acting as the Project Lead Partner. Emphasis was placed on the significance of sustainable tourism and the pivotal role of SMEs in shaping the cycling tourism landscape.

Following this, Svetlana Korniushina, BBU Project Officer from the Joint Secretariat of the South Baltic Programme, provided valuable insights on project implementation, reporting details, possibilities for making changes and project adjustments, etc. She also offered a perspective on the program’s expectations and the importance of aligning project activities with broader regional goals.

 

The meeting continued with a detailed description of Work Package 1 and an explanation of the project timeline by the Lead Partner. This session also provided a breakdown of the work packages and clarity on planned activities and milestones.

The afternoon sessions delved into specific work packages. Project Partner 9 (PP9) – The City of Barth explained Work Package 2, focusing on rolling out bicycle-friendly services along the Baltic Sea Cycle Route, followed by an interactive discussion.

Next, Project Partner 3 (PP3) – Visit Lolland-Falster from Denmark, discussed Work Package 3, centred on creating new EuroVelo 10 tours and offers for customers. The session explored strategies and customer expectations, fostering further discussion.

Work Package 4, focusing on the joint marketing of the Baltic Sea Cycle Route in foreign and domestic markets, was then explained by the Lead Partner. The session delved into marketing strategies, emphasizing a unified approach for regional SMEs.

 

European Cyclist Federation, acting as Project Partner 8 (PP8), explained Work Package 5, concentrating on strengthening the strategic development and management of EuroVelo 10. The session provided insights and discussions on potential challenges and solutions.

The meeting concluded with a forward-looking discussion on the Project’s next steps, upcoming monthly online meetings, local and international events, and study visits Zachodniopomorskie (PL) in May 2024 and region Lolland-Falster in fall 2024, outlining a roadmap for the collaborative journey ahead.

 

Closing remarks from the Lead Partner and reflections from all participants highlighted the collaborative spirit and shared commitment to the success of Baltic Biking UPGRADE. The kick-off meeting successfully provided a comprehensive understanding of the Project, ensuring all participants are aligned with the objectives and ready to embark on this exciting journey of enhancing cycling tourism along EuroVelo 10. The agenda demonstrated the Project’s commitment to sustainable development, international collaboration, and the empowerment of SMEs in the South Baltic Area.

 

Next Steps:

The upcoming meetings and workshops outlined in the agenda provide a roadmap for the Project’s activities. From discussing baseline studies to developing marketing strategies and creating tools for potential partners, the agenda underscores the comprehensive approach of BBU.

Baltic Biking UPGRADE is not merely a project; it’s a commitment to transforming the southern part of EuroVelo 10 into a hub of sustainable cycling tourism. By strengthening SMEs, fostering international collaboration, and promoting eco-friendly practices, BBU aims to leave a lasting impact on both the local economy and the global cycling community. Stay tuned for updates on this exciting journey!

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna