Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Projekt Baltic Biking UPGRADE (BBU)

BBU Interreg logo

Baltic Biking UPGRADE (BBU) to współfinansowany przez program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 projekt mający na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wzdłuż południowej części EuroVelo 10 – tzw. Bałtyckiej Trasy Rowerowej. Dziewięciu partnerów, obejmujących sześć krajów, będzie starało się pomóc MŚP w rozwijaniu usług przyjaznych dla rowerzystów, a także w tworzeniu produktów i ofert turystyki rowerowej.
W następstwie wyników projektu Biking South Baltic oraz w oparciu o wiedzę Europejskiej Federacji Cyklistów i dyskusję z władzami regionów, nowy wniosek został złożony do programu Interreg Południowy Bałtyk w lutym 2023 roku, a został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu w czerwcu 2023. Projekt ten zrodził się z oceny, że MŚP są świadome potencjału EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej, ale nie wiedzą, jak połączyć swoją ofertę z trasą i promować ją wśród przyszłych klientów, w tym lokalnej społeczności zainteresowanej turystyką rowerową jako formą rekreacji.

Baltic Biking UPGRADE (BBU) oficjalnie rozpoczął się 1 września 2023 r. i będzie trwał przez trzy lata (2023-2026). Projekt, prowadzony przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną, obejmuje 6 krajów – Polskę, Danię, Niemcy, Szwecje, Litwę i Belgię, ponieważ ECF ma siedzibę w Brukseli. Projekt dotyczyć będzie południowo-bałtyckiej części trasy EuroVelo 10 – Bałtyckiej Trasy Rowerowej. Te pięć krajów Południowego Bałtyku obejmuje ponad 4 900 km trasy, z łącznej długości 9 100 km, co oznacza ponad połowę trasy.

BBU zajmie się kilkoma istotnymi wyzwaniami stojącymi przed MŚP zlokalizowanymi w obszarze południowego Bałtyku EuroVelo 10: brakiem wiedzy, słabo rozwiniętymi standardami, rozwojem usług i ofert przyjaznych dla rowerzystów, a także brakiem solidnej sieci biznesowej i partnerstw z odpowiednimi partnerami, w tym międzynarodowymi interesariuszami.

Głównym celem projektu jest pomoc MŚP w tworzeniu atrakcyjnych ofert i skutecznym docieraniu do klientów lokalnych i rynków zagranicznych. W tym celu zorganizowanych zostanie kilka rodzajów działań: dedykowane szkolenie w zakresie tworzenia nowych ofert skierowanych do międzynarodowej publiczności, wytyczne dotyczące budowania oferty usług turystyki rowerowej przez MŚP, dedykowana kampania marketingowa nowych ofert oraz zaproszenie do przyłączenia się do sieci partnerów EuroVelo 10 w regionie Południowego Bałtyku.

BBU pozwoli na wprowadzenie większej liczby oraz udoskonalenie istniejących usług przyjaznych rowerzystom wzdłuż EuroVelo 10, wraz z nowymi produktami i ofertami dla rowerzystów. Ostatecznym celem jest zwiększenie widoczności obszaru na międzynarodowym rynku turystyki rowerowej oraz wzmocnienie rozwoju i zarządzania trasą EV10 dzięki ściślejszej współpracy międzynarodowej.

Partnerami projektu Baltic Biking UPGRADE (BBU) są:

Partnerzy Stowarzyszeni:

Całkowity budżet projektu Baltic Biking UPGRADE wynosi 1 936 077,90 EUR, z czego 1 548 862,32 EUR jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Baltic Biking UPGRADE (BBU) is an Interreg South Baltic co-funded project aiming to support small and medium-sized enterprises (SMEs) along the southern part of EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route. The nine partners, covering six countries, will seek to assist the SMEs in developing bicycle-friendly services as well as in creating cycling tourism products and offers.

Following the Biking South Baltic project results, and based on ECF expertise and discussion with regions’ authorities, an application was submitted to the Interreg South Baltic programme with success. This project was born out of the assessment that SMEs are aware of the EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Routes potential but do not know how to connect their offer with the route and market it to future customers.

Baltic Biking UPGRADE (BBU) officially started on 1 September 2023 and will run over a three-year period (2023-2026). Led by Pomorskie Tourist Board, the project involves 6 countries – 5 being along the South Baltic part (Poland, Lithuania, Sweden, Denmark, Germany) of EuroVelo 10 – Baltic Sea Cycle Route and Belgium, where European Cyclist Federation is based. These five SBA countries cover more than 4,900 km of the route, out of a total of 9,100 km, meaning more than half of the route.

BBU will address some significant challenges of SMEs located in the South Baltic Area of EuroVelo 10: lack of knowledge, underdeveloped bicycle-friendly standards, services and offers, as well as a lack of a solid business network and partnerships with relevant peers, including international stakeholders.

The main goal of the project is to assist SMEs in creating attractive bookable offers and successfully reaching out to foreign markets. For this purpose, several actions will be set up: dedicated training on creating new offers targeting an international audience, guidelines on how to start, a dedicated campaign to market the new offers, and an invitation to join the EuroVelo 10 network in the South Baltic Area.

BBU will allow for the roll-out of more and better bicycle-friendly services along EuroVelo 10, with new products and offers for cycling visitors. The ultimate aim is to make the area more visible in the international cycling tourism market and to strengthen the development and management of the route thanks to closer transnational cooperation.

Project partners of BBU are:

Associated partners are:

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna