Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Statut

STATUT
POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie ma nazwę Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, zwane dalej PROT działa na mocy ustawy: z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855, ze zmianami) i ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, ze zmianami) oraz Statutu.

§ 2

PROT jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku i posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania PROT jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Gdańsk.

§ 4

PROT może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Czas trwania PROT jest nieograniczony.
PROT może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej PROT służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5

PROT może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 6

PROT może używać pieczęci, posiadać własne logo i odznaki, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.

§ 7

1. Do wykonywania zadań tworzy się Biuro Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zwane dalej „Biurem”.

2. PROT może tworzyć Oddziały.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 8

Celem PROT jest realizacja następujących zadań:

1) turystyczna promocja Województwa Pomorskiego,
2) zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej Województwa Pomorskiego,
3) inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
4) integracja środowiska turystycznego Województwa Pomorskiego działającego na rzecz turystyki,
5) wspieranie rozwoju turystyki oraz promocja przedsiębiorczości zgodnie z polityką rozwoju Województwa Pomorskiego,
6) koordynacja działań w zakresie turystyki a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych,
7) propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
8) stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznychw Województwie Pomorskim,
9) podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
10) monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki Województwa Pomorskiego.
11) podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki.

§ 9

PROT realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju turystyki i innymi podmiotami,
2) szkolenie i doskonalenie kadr,
3) prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza,
4) prowadzenie informacji turystycznej Województwa Pomorskiego,
5) prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej,
6) prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki,
7) udział w imprezach promocyjnych i handlowych, w tym giełdach i targach krajowych i zagranicznych,
8) organizowanie objazdów studyjnych,
9) organizowanie konkursów,
10) opracowywanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych i gospodarczych,
11) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów PROT.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie PROT dzielą się na:

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi są:

1) członkowie założyciele,
2) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
3) osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządy gospodarcze i zawodowe, oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także inne jednostki organizacyjne, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do PROT.

2. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa osobiście, pozostali członkowie działają poprzez swoich przedstawicieli:

1) organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia działające w tej dziedzinie, gminy, a także inne jednostki organizacyjne po jednym przedstawicielu,
2) powiaty grodzkie i ziemskie – po dwóch przedstawicieli,
3) lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie – po dwóch przedstawicieli,
4) samorząd Województwa Pomorskiego – trzech przedstawicieli.

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami PROT: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4. Przyjęcie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

1. Użyte w tekście Statutu określenia: członek, władze, organy, a także czynności dotyczą członka, władz, organów i czynności PROT.

2. Jeżeli w tekście Statutu używa się określenia członek zwyczajny należy przez to określenie rozumieć odpowiednio osoby wymienione w § 11 ust. 1, jak i właściwą dla tych osób liczbę przedstawicieli.

§ 13

1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do organów, a ponadto posiadają prawo:

1) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
2) zgłaszania do władz wniosków i uwag dotyczących działalności,
3) korzystania z pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej,
4) używania odznak stowarzyszenia,
5) posługiwania się znakiem graficznym stowarzyszenia, w szczególności w publikacjach,
6) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy i jego realizowania.

2. Każdy członek zwyczajny i każdy jego przedstawiciel dysponują jednym głosem.

§ 14

Członkowie zwyczajni PROT zobowiązani są do:

1) stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz,
2) wypełniania zadań wynikających z pełnionych funkcji,
3) godnego reprezentowania PROT i dbania o jej dobre imię,
4) terminowego opłacania składek członkowskich i wypełniania innych zobowiązań wynikających z uchwał organów.

§ 15

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które dla poparcia działalności przekażą składkę lub inną formę wsparcia i złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do PROT.

2. Do członka wspierającego mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 11 zdanie pierwsze oraz ust. 2 i 3, a także § 14 pkt 1,2,3,4.

§ 16

1. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów PROT.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma prawo udziału w Walnym zebraniu z głosem doradczym.

§ 17

1. Zarząd w formie uchwały rozstrzyga o skreśleniu z listy członków w przypadku:

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie,
2) nie wypełniania obowiązków statutowych, w szczególności z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy,
3) naruszenia postanowień regulaminów lub uchwał organów,
4) działania przynoszącego szkodę dobremu imieniu PROT,
5) pozbawienia praw publicznych,
6) utraty osobowości prawnej.

2. W przypadku śmierci członka Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa.

3. Zarząd jest zobowiązany pisemnie w ciągu 14 dni powiadomić byłego członka o skreśleniu z listy członków. Data skreślenia jest datą upływu okresu członkostwa.

4. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 członek może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE PROT

§ 18

1. Władzami PROT są:

Walne Zebranie,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

2. Przy Zarządzie, z głosem doradczym, działa Prezes Honorowy PROT.

§ 19

1. Kadencja władz wybieralnych PROT trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

2. Po upływie kadencji władze PROT pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych władz.

Rozdział V

WALNE ZEBRANIE

§ 20

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
2) na wniosek 1/4 liczby członków zwyczajnych,
3) na podstawie własnej uchwały z własnej inicjatywy,
4) na wniosek Prezesa Honorowego.
w ciągu 14 dni odpowiednio od daty zgłoszenia wniosku albo podjęcia uchwały i z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Zawiadomienie pisemne o zwołaniu Walnego Zebrania wraz z porządkiem obrad i dokumentami wysyła Zarząd członkom zwyczajnym co najmniej na 14 dni przed zaplanowaną datą Walnego Zebrania. Członkowie wspierający i honorowi powinni otrzymać zawiadomienie o Walnym Zebraniu wraz z porządkiem obrad w tym samym czasie, o ile to możliwe.

5. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zebraniu wszyscy członkowie zwyczajni.

6. Głos doradczy przysługuje Prezesowi Honorowemu, członkom wspierającym i honorowym PROT oraz osobom zaproszonym.

7. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków zwyczajnych albo bez względu na liczbę członków, jeżeli Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, o czym członkowie zostali poinformowani w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) Statutu,
2) wzoru pieczęci i odznak o których mowa w § 6,
3) ustalanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych,
4) planów działania i planów finansowych, w tym rocznego budżetu,
5) wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania,
6) wyboru i odwołania w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 23 pkt. 5,
7) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań i protokołów o których mowa w §27 pkt 2 i 3,
8) udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9) regulaminów pracy organów i innych regulaminów,
10) uchwał i wniosków wnoszonych przez Zarząd,
11) upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
12) w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
13) przystąpienia do innych organizacji,
14) powołania i likwidacji Oddziałów o których mowa w §7,
15) skarg, wniosków i odwołań członków na działalność organów statutowych,
16) odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
17) nadawanie godności członka honorowego.

Rozdział VI
ZARZĄD, PREZES i PREZES HONOROWY

§ 22

Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością PROT i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 23

1. Zarząd składa się z dziesięciu osób.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik oraz pozostali członkowie.

3. W skład Zarządu wchodzą:
1) jedna osoba wybrana spośród osób wskazanych przez Samorząd Województwa,
2) jedna osoba wybrana spośród osób wskazanych przez Miasto Gdańsk,
3) jedna osoba wybrana spośród osób wskazanych przez Miasto Gdynię,
4) jedna osoba wybrana spośród osób wskazanych przez Miasto Sopot,
5) trzy osoby wybrane spośród osób wskazanych przez lokalne organizacje turystyczne, lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie,
6) jedna osoba wybrana spośród osób wskazanych przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządy gospodarcze i zawodowe,
7) jedna osoba spośród osób wskazanych przez inne niż wskazane powyżej samorządy terytorialne,
8) jedna osoba spośród osób wskazanych przez innych niż wskazanych członków Stowarzyszenia.

4. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie w poszczególnych grupach, o których mowa w ust. 3. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu dokonuje się podczas Walnego Zebrania ustnie do protokołu Komisji Skrutacyjnej, lub pisemnie do biura PROT przed Walnym Zebraniem. Uprawnione do zgłoszenia kandydatur podmioty mogą zgłosić na jedno miejsce w Zarządzie więcej osób lub tylko jedną. Zgłoszenie zawiera informację o kandydowaniu w jednej ze wskazanych w ust. 3 grup.

5. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie, do Zarządu wchodzi kolejna osoba, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów w wyborach do Zarządu w grupie, w której powstał wakat, o ile wyrazi zgodę. Jeżeli żadna z takich osób nie wyrazi zgody, lub nie ma takiej osoby, Zarząd ma możliwość uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji do 1/3 składu na przestrzeni kadencji.

6. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie spośród członków Zarządu wybranych w sposób wskazany w ust. 4. Podziału pozostałych funkcji w Zarządzie, członkowie Zarządu dokonują na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.

7. Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego Wiceprezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu PROT należy:

1) reprezentowanie interesów PROT na zewnątrz,
2) współdziałanie z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
5) podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
6) bieżące i zwykłe zarządzanie majątkiem i finansami,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa,
8) kierowanie bieżącą pracą,
9) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Biura oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Biura,
10) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
11) opracowywanie planów działania, planów finansowych, w tym budżetu oraz składanie sprawozdań z działalności,
12) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 25

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego członka Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Zarządu wymagają zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 25a

Funkcję Prezesa Honorowego pełni Marszałek Województwa Pomorskiego lub wskazana przez niego osoba.

§ 25b

Do kompetencji Prezesa Honorowego należy:

1) reprezentowanie stanowiska PROT w mediach oraz w okolicznościowych kontaktach zewnętrznych,
2) wręczanie w imieniu PROT odznak, nagród i innych form uhonorowania,
3) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
4) wykonywanie innych zadań wskazanych niniejszym statutem, bądź powierzonych Prezesowi Honorowemu przez Zarząd w drodze uchwały, za jego zgodą.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu i Biura.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członkowie. Przewodniczący wybierany jest przez Walne Zebranie. Podziału pozostałych funkcji w Komisji Rewizyjnej, członkowie dokonują na swoim pierwszym posiedzeniu, zwołanym w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów.

3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w PROT.

5. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zebrania.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają, zwykłą większością głosów w obecności połowy aktualnego składu.

7. W przypadku powstania wakatu w Komisji Rewizyjnej, do Komisji wchodzi kolejna osoba, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów w wyborach do Komisji, ile wyrazi zgodę. Jeżeli żadna z takich osób nie wyrazi zgody, lub nie ma takiej osoby, Komisja Rewizyjna ma możliwość uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji do 1/3 składu na przestrzeni kadencji.

§ 27

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) bieżące kontrolowanie działalności Zarządu i Biura, a przede wszystkim gospodarki finansowej,
2) przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kompleksowej kontroli całokształtu działalności,
3) przedkładanie Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami pokontrolnymi,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
5) wnoszenie wniosków dotyczących absolutorium dla Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu, o którym mowa w § 21 pkt 9.

Rozdział VIII
BIURO POMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

§ 28

1. Realizację bieżących zadań Stowarzyszenia oraz administracyjno-techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro Zarządu, którym kieruje dyrektor. O zatrudnieniu dyrektora rozstrzyga Zarząd w formie uchwały.

2. Dyrektor Biura Zarząd realizuje uchwały Zarządu Stowarzyszenia i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd Stowarzyszenia oraz ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia preliminarza wydatków na prowadzenie Biura Zarządu.

3. Biuro działa na podstawie Regulaminów, o których mowa w § 24 pkt 9.

4. Dyrektorem Biura może być także członek Zarządu.

Rozdział IX
ODDZIAŁY PROT

§ 29

1. Oddziały są jednostkami organizacyjnymi PROT tworzonymi w drodze uchwały Walnego Zebrania PROT.

2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

3. Oddziały działają na obszarze określonym w uchwale Walnego Zebrania PROT.

4. Oddziały podlegają władzom PROT i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zebranie PROT.

§ 30

1. Oddziałem PROT kieruje kierownik Oddziału powoływany przez Zarząd w drodze uchwały.

2. Kierownik Oddziału składa roczne sprawozdania Zarządowi z działalności Oddziału, oraz plan pracy i plan finansowy na rok następny w terminach określonych przez Zarząd PROT.

3. Szczegółową organizację i tryb pracy Oddziału PROT określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie PROT.

§ 31

Decyzję o likwidacji Oddziału PROT podejmuje Walne Zebranie PROT w formie uchwały.

Rozdział IX
GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK PROT

§ 32

1. Majątek PROT stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

2. Majątek PROT służy do realizacji celów statutowych.

§ 33

1. Majątek PROT pochodzi z następujących źródeł: ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku PROT oraz z działalności gospodarczej.

2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd PROT przed Walnym Zebraniem PROT.

§ 34

1. PROT może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje w szczególności:

1) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
2) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
3) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
4) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
5) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
6) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
7) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B)
8) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych( PKD 72.20.Z)
10) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
11) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
12) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
13) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
15) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
16) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
17) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)
18) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, (PKD 82.30.Z)
19) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
20) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
21) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)
22) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
23) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
24) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
25) Przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z)
26) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z)
27) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (PKD 14.19.Z)
28) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
29) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.21.Z)
30) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z)
31) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.23.Z)
32) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.51.Z)
33) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z)
35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych   (PKD 46.17.Z)
36) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
37) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
38) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)
39) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.72.Z)
40) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach          (PKD 47.75.Z)
41) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.77.Z)
42) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.78.Z)
43) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
44) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z)
45) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A)
46) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach  (PKD 73.12.D)

§ 35

Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz składanie oświadczeń woli rodzących skutki finansowe i prawne wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział X
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PROT

§ 36

Uchwalenie Statutu oraz jego zmian wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy przedstawicieli.

§ 37

Rozwiązanie PROT wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów w obecności, co najmniej połowy przedstawicieli uprawnionych do głosowania.

§ 38

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu PROT, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.

§ 39

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania PROT podlegają zgłoszeniu Sądowi prowadzącemu rejestr PROT celem dokonania stosownych wpisów.

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna