Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

 • Gwiazdka Michelin w Pomorskiem
  Pomorskie ma swoją gwiazdkę Michelin!


Wizja, cele i wartości Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Aby sprostać nowym wyzwaniom oraz przygotować nasze stowarzyszenie na kolejne lata współpracy z Członkami i Partnerami PROT,  na przełomie 2023 i 2024 roku organizacja zmierzyła się zadaniem określenia najważniejszych drogowskazów na ścieżce przyszłości.  Podczas wielu godzin warsztatów, spotkań i konsultacji stworzyliśmy zapisy Wizji, Celów oraz Wartości PROT.

Te trzy elementy są nierozerwalnie ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójny obraz naszej organizacji zarówno dla jej pracowników, jak i dla partnerów i członków PROT.

Razem stanową fundament naszej strategii organizacyjnej, kierując zarówno długoterminowym rozwojem, jak i codziennymi działaniami.

Nasza Wizja dostarcza aspiracyjnego obrazu przyszłości, do której dążymy, Cele  zapewniaj głęboką motywację  a Wartości są kluczowe dla naszej tożsamości i działania.

Z dumą i radością prezentujemy je poniżej: 

MISJA

Inspirujemy. Wspieramy. Łączymy. Współtworzymy unikalną markę regionu.

WIZJA

 • Uczynienie pomorskiego  wiodącym ośrodkiem turystyki zrównoważonej w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie współpraca i rozwój branży turystycznej współgra z lokalnym dziedzictwem, środowiskiem przyrodniczym i potrzebami mieszkańców. 
 • Dążenie do osiągnięcia roli kluczowego koordynatora, który wspiera branżę, wyznaczając ścieżkę rozwoju organizacji ku innowacji i adaptacji do międzynarodowych trendów w turystyce.
 • Kreowanie wspólnie z interesariuszami silnej i globalnej marki turystycznej, umożliwiając wskazanie unikalnych wartości regionu.
 • Uczynienie organizacji kluczowym źródłem inspiracji i siłą napędową regionalnej branży turystycznej, poprzez promowanie samodoskonalenia oraz tworzenia synergii działań.
 • Zaangażowanie partnerów w działanie organizacji, oparcie się na wysokich standardach oraz wykazanie się profesjonalizmem.

CELE

 • Wzmacnianie i integracja branży turystycznej regionu poprzez wspieranie innowacji, zrównoważonego rozwoju i budowanie wzajemnego zaufania między kluczowymi uczestnikami sektora. 
 • Kształtowanie silnej i dynamicznie rozwijającej się organizacji, odpornej na sytuacje kryzysowe, otwartej na nowe wyzwania oraz odpowiedzialnej społecznie. 
 • Dążenie do stworzenia środowiska pracy, w którym każdy członek zespołu jest motywowany do ciągłego rozwoju własnych kompetencji oraz zachęcany do poszukiwania nowych rozwiązań. Dzięki temu rola organizacji na rynku usług turystycznych stanie się kluczowa.
 • Tworzenie warunków do współdziałania z zewnętrznymi partnerami – możliwość  kreowania produktów turystycznych z uwzględnieniem marki regionu pomorskiego jako wiodącego ośrodka turystyki zrównoważonej.
 • Dążenie do budowania w pracownikach organizacji poczucia odpowiedzialności, kultywowania równości, czyli sprawiedliwego traktowania bez względu na wszelkie różnice, promowania szczerej komunikacji, wzajemnego szacunku oraz otwartości na konstruktywną krytykę.
 • Wykorzystanie potencjału i wiodącej roli w branży do zbudowania organizacji, która aktywnie wspiera i rozwija turystykę w regionie, poprzez zaangażowanie i dostarczanie niezbędnych narzędzi.
 • Budowanie przestrzeni, w której proces współtworzenia i wspólnego działania organizacji wraz z partnerami przyczyni się do innowacyjności oraz jej odporności na zmiany, wyzwania i trudności.

WARTOŚCI ZESPOŁU I CZŁONKÓW PROT

 • Holistyczne podejście. Promowanie holistycznego podejścia do projektów zakładającego, że każda inicjatywa jest postrzegana jako część większej całości i ma wpływ na rozwój oraz dobrobyt regionu.
 • Współpraca. Budowanie silnego ducha zespołowego, „granie do jednej bramki”, wiara w to, że sukces jednostki jest sukcesem całej organizacji, a zaufanie i poczucie odpowiedzialności są kluczowe w działaniu zespołowym.
 • Otwartość na zmiany i nowości. Bycie pionierem w adaptowaniu nowych trendów, wspieraniu kreatywności i innowacyjności, zachęcaniu do otwartości na eksperymentowanie i uczeniu się na błędach.
 • Komunikacja i przepływ informacji. Utrzymanie efektywnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zapewniającej lepszy przepływ informacji i wspierającej współpracę i realizację projektów.
 • Rozwój i ciągłe uczenie się. Motywowanie członków organizacji do nieustannego rozwoju, nabywania nowych umiejętności i dbania o dobrostan.
 • Efektywność działań. Podkreślanie znaczenia efektywności, konsekwencji w działaniu, realistycznej oceny zasobów kadrowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • Inicjatywa, samodzielność i odpowiedzialność. Docenianie ludzi z własną inicjatywą, wspieranie odwagi i dawanie przestrzeni do podejmowania wyzwań.
 • Synergia i wspieranie skuteczności. Łączenie ludzi, ich wiedzy i idei, działanie jako inkubator innowacyjnych działań w regionie, wspieranie podmiotów (szczególnie tych mniejszych) w rozwoju skuteczności i samodzielności.
 • Spójność i synchronizacja. Dążenie do wewnętrznej spójności i synchronizacji działań, co wzmacnia efektywność i skuteczność organizacji jako lidera turystycznej promocji regionu.
 • Poczucie dumy ze współtworzenia prestiżowej i innowacyjnej organizacji.
Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna