Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • Karol Okrasa z Pomorskie Prestige
    Sezon jesienno-zimowy w pomorskim z Karolem Okrasą


Projekty Zrealizowane

Zrealizowane

 

BalticManors Logo Claim web1 1       ERDF sb intereg logo

SOUTH BALTIC MANORS

Od stycznia 2021 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem w projekcie SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt “Dwory i pałace południowego Bałtyku” dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Cele projektu: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania (użytkowania) dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

Budżet projektu 100%: 2 697 116,10 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 222 751,64 €

WWW.BALTIC-MANORS.EU

 

 

 

PL RU EU zestawienie

Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020
Projekt nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” – Beneficjent Wiodący
Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego
Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie
Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie efektywności współpracy Partnerów z Polski oraz z Rosji na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Główne działania projektu:
a. wykonanie wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne („Zamki – oferta turystyczna”, „Szlakiem zamków”, „Szlakiem I wojny światowej”, „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant”);
b. study tour dziennikarzy oraz blogerów polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (np. Szlakiem Zamków Gotyckich, Szlakiem M. Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, Szlakiem I Wojny Światowej, Szlakiem bursztynowym);
c. wykonanie tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin Stowarzyszenia;
d. gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant;
e. warsztaty pracowników kultury i turystyki;
f. aplikacja mobilna.
Wartość projektu: 201 136,00 EUR (z czego 90% finansowane jest ze środków programu)
Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2021

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

 

 

 

Biking South Baltic! logo v7

 

BIKING SOUTH BALTIC!

Projekt “Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Projekt koncentruje się na promocji, wsparciu rozwoju oraz komercjalizacji produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak EuroVelo nr 10, bazując na naturalnych i kulturowych zasobach turystycznych regionów objętych programem.

Poszczególne zadania w projekcie realizowane są w ramach przyjętych pakietów zadań (Work Package) z których najważniejsze dotyczą WP1 Zarządzanie i koordynacja; WP2 Komunikacja i upowszechnianie; WP3 Strategia, badania, baza danych; WP4 Sieć współpracy, narzędzia online; WP5 działania promocyjne; WP6 – innowacyjne inwestycje pilotażowe. Pomorska ROT jako Partner wiodący projektu koordynuje realizację wszystkich zadań, ze szczególny uwzględnieniem WP1, WP2 i WP5.

Głównymi elementami projektu są:

– Badania ilościowo-jakościowe turystów rowerowych na szlaku EV10

– Utworzenie spójnej i jednolitej bazy informacji o turystyce rowerowej w regionach objętych projektem wzdłuż szlaku EV10

– Wypracowanie jednolitego systemu informacji dotyczącej szlaku

– Opracowanie długofalowej strategii dalszego rozwoju EV10 obejmującej obszar Południowego Bałtyku

– Wyszkolenie kadry informatorów i nawiązanie trwałej współpracy między centrami informacji turystycznej, położonymi wzdłuż szlaku EV10, w celu zapewnienia właściwej informacji o szlaku

– Utworzenie sieci partnerów biznesowych, tworzących ofertę dla turystów rowerowych wzdłuż szlaku (biura podróży, przewoźnicy promowi, obiekty noclegowe itp.)

– Przygotowanie narzędzi promocyjnych i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szlaku, dedykowanej kluczowym grupom odbiorców oraz liderom opinii, wykorzystującej narzędzia marketingowe.

Planowanym rezultatem projektu jest zwiększona popularność, atrakcyjność i widoczność nadmorskich atrakcji turystycznych obszaru Południowego Bałtyku, połączonych, promowanych i zintegrowanych jako wspólny, transgraniczny, trwały, aktywny produkt turystyczny – drogi rowerowej Morza Bałtyckiego na odcinku Kopenhaga-Gdańsk.

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Partner wiodący:

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, Polska

 

Partnerzy:

Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Polska

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, Polska

European Cyclists’ Federation, Bruksela, Belgia

Mecklemburg – Vorpommern Tourist Board, Rostock, Niemcy

Centre for Regional and Tourism Research, Nexo, Borholm, Dania

Danish Cycling Tourism, Kopenhaga, Dania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Łukasz Magrian

l.magrian@prot.gda.pl

tel.: +48 58 732 70 42

 

eulogoBSTC LOGO

Baltic Sea Tourism Center – zadanie realizowane ze środków Programu Południowego Bałtyku, wdrożenie w latach 2016 – 2019 (poz. 12)

Projekt realizowany w partnerstwie z Meklemburgią Pomorze Przednie, jak i innymi partnerami regionu Morza Bałtyckiego, we współpracy z Departamentem Turystyki UMWP, ukierunkowany na stworzenie efektywnej i samofinasującej się struktury zarządzania turystyką w obszarze Morza Bałtyckiego, tak aby cały obszar homogenicznie się rozwijał przy jednoczesnym eliminowaniu bariery wzajemnej konkurencyjności poszczególnych regionów nadbałtyckich. Wypracowany w ramach instrumentu wsparcia Seed Money optymalny model kooperacji wdrażany będzie w latach 2016-2019 w ramach programu transgranicznego Południowy Bałtyk.

Głównymi celami projektu jest wypracowanie modelu współpracy partnerów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki promocyjnej regionów zlokalizowanych na terenie Morza Bałtyckiego.  Docelowo partnerstwo funkcjonować ma w ramach powołanego Baltic Sea Tourism Centre, a wiec instytucji pozwalającej na integrację inicjatyw podejmowanych w obszarze turystyki dążących do wykorzystania zasobów i potencjału regionów przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Obrany kierunek działania jest wynikiem doświadczeń wynikających z wdrażania filaru PA Tourism EUSBSR.
W ramach projektu PROT koordynuje WP 5 związany z promocją produktu i koordynowac będzie działania w poszczególnych obszarach związanych z:

– kreacją wspólnej marki parasolowej dla wspólnych produktów i wydarzeń o charakterze transgranicznym
–  organizacją spotkań o charakterze B2B z touroperatorami zagranicznymi
–  prowadzeniem działań o charakterze e-marketing
–  współpracą z mediami i prowadzeniem działań komunikacyjnych
–  organizacją wydarzeń promocyjnych na rynkach docelowych
–  networkingiem i sieciowaniem sprzedaży produktów
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Krystyna Hartenberger-Pater
k.pater@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 40

www.balticsea.travel
www.bstc.eu

Projekt współfinansowany:
Budżet Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w projekcie: 151 000,00 EUR
(ERDF: 128 350,00 EUR)

atracktive

Miło nam poinformować, że Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna od lipca bieżącego roku jest oficjalnym partnerem przy realizacji projektu Attractive Hardwoods.

Attractive Hardwoods  – międzynarodowy projekt bazujący na wykorzystaniu potencjału naturalnych walorów krajobrazowych jakimi są kompleksy leśne, obszary chronionego krajobrazu do tworzenia konkurencyjnej oferty przyjazdowej: myślistwo, łowiectwo, birdwatching, etc. Taki kierunek pozwoli ożywić gospodarkę turystyczną jak dotąd mniej eksplorowanych terenów regionu pomorskiego np. Borów Tucholskich czy obszarów Natura 2000, jak również wpisuje się w trend związany z aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Głównymi celami projektu jest  rozwój ekoturystyki w obszarach leśnych Południowego Bałtyku, nadanie znaczenia i podkreślenie wagi turystyce i rekreacji leśnej przy jednoczesnym zachowaniu równowagi  w aspekcie ochrony dóbr naturalnych.

W ramach projektu podjęte będą działania zmierzające do wymiany wiedzy,  podjęcia dialogu i  wypracowania wspólnego stanowiska różnych interesariuszy np. agencji turystycznych i organizacji ochrony przyrody. Opracowana będzie strategia rozwoju, wykorzystania potencjału i promocji obszarów naturalnych jako bazy do tworzenia atrakcyjnych pakietów turystycznych.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako partner w projekcie odpowiedzialna będzie za:
– organizację spotkań B2B z touroperatorami zagranicznymi w celu przedstawienia potencjału regionu pomorskiego i konkretnej oferty turystycznej w obszarze ekoturystyki
– organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów ukierunkowanych na poznanie naturalnych walorów przyrodniczych, atrakcyjnych ofert związanych z obszarów leśnych, kuchni bazującej na naturalnych produktach leśnych.
– współudział w kampanii wizerunkowej (sesja fotograficzna, promocja ofert w wydawnictwach i stronach internetowych)
– opracowanie katalogu ofert turystycznych związanych z ekoturystyką.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Monika Frankowska
m.frankowska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 46
https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/

 

 culinary-male-logo

POMORSKIE PRESTIGE to propozycja jakościowych usług przemysłu czasu wolnego w regionie pomorskim skierowana do selektywnych i wymagających klientów. Oferta premium dotyczy propozycji z zakresu takich obszarów jak: culinary, golf & yachting, amber & design, spa & wellness, shopping & lifestyle.

Oferta kulinarna dostępna przez cały rok pozwala odkryć prawdziwy smak regionu, zakorzeniony w jego historii i unikatowych produktach. Gabinety spa&welless świadczą specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej wykorzystującej naturalny potencjał regionu, a lokalni projektanci czy jubilerzy oraz ich pracownie zdobywają uznanie w świecie mody i designu. Warte docenienia jest również zaplecze sportowe. Mistrzowskiej klasy pola golfowe czy nowoczesne mariny pełne są amatorów aktywnego wypoczynku. A to wszystko w otoczeniu zielonych bulwarów i przepięknych plaż w Pomorskim.

Koordynator projektu: Izabela Stubińska
i.stubinska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 47
www.pomorskie-prestige.eu

 

msit_logo1

Incoming Poland – rozwój konkurencyjnych produktów turystyki przyjazdowej poprzez uruchomienie narzędzi wsparcia dla branży turystycznej regionu pomorskiego

Pomorska Organizacja Turystyczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację działań z zakresu rozwoju konkurencyjnych produktów turystyki przyjazdowej poprzez uruchomienie narzędzi wsparcia dla branży turystycznej regionu pomorskiego. Projekt realizowany jest od marca do listopada 2015.

Współpraca z branżą turystyczną umożliwia zarówno rozwój konkurencyjnych i całorocznych produktów turystycznych sektora premium m.in. usługi spa/wellness/turystyka kulinarna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zdrowotnej i medycznej, jak również intensyfikację ich sprzedaży w kraju i zagranicą.

Turystyka zdrowotna i medyczna jest jedną z dynamiczniej rozwijanych się gałęzi turystyki na świecie. Rozwój takich specjalizacji  jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne co przekłada się na wzrost popytu na tego typu produkty. Pomorskie również idzie w tym kierunku ściśle współpracując z branżą turystyczną oraz środowiskiem medycznym w zakresie pakietyzacji, promocji i sieciowania sprzedaży oferty zdrowotnej i medycznej.

W ramach projektu planowany jest szereg działań z zakresu B2B oraz B2C. W maju zorganizowane zostały warsztaty tematyczne pn. „Turystyka Medyczna/Zdrowotna – szanse i wyzwania w tworzeniu konkurencyjnych produktów turystycznych” z udziałem  zagranicznych ekspertów, którzy zdiagnozowali najbardziej perspektywczne rynki: wschodnie i skandynawskie, omówili ich specyfikę, nakreślili priorytetowe specjalizacje dla pakietyzacji oferty przyjazdowej oraz przedstawili rozwiązania stosowane zagranicą w obszarze promocji usług medycznych. Kolejnym elementem projektu kierowanym do branży, będzie organizowany 26 i 27 października workshop z udziałem około 40 hosted buyers z zagranicy.

Ważnym elementem projektu są również: wizyty studyjne dla dziennikarzy reprezentujących wpływowe i opiniotwórcze media zagraniczne, prowadzenie bloga tematycznego pomorskie-prestige.eu dedykowanego całorocznej ofercie premium województwa pomorskiego oraz działania komunikacyjne w ramach nowych mediów i kanałów społecznościowych.

 

“Enjoy South Baltic ! – Joint actions promoting the South Baltic area as a tourist destination“

Innowacyjny w skali kraju projekt realizowany przez partnerów z Polski, Litwy i Niemiec ukierunkowany na współpracę z branżą turystyczną w zakresie sieciowania sprzedaży oferty przyjazdowej do destynacji Morza Bałtyckiego. W ramach projektu uruchomione zostały narzędzia pozwalające na nawiązanie kontaktów biznesowych touroperatorów z obszaru projektu z branża turystyczną działającą na rynkach określonych jako priorytetowe lub perspektywiczne. W pierwszej fazie projektu przeprowadzona została analiza postrzegania destynacji, na bazie której opracowane zostały konkurencyjne oferty turystyczne bazujące na wykorzystaniu unikalnych zasobów regionu. Obecnie trwa kolejny etap – działania skupione są na wprowadzaniu produktów na rynek czyli poszukiwaniu operatorów, jak i pośredników sprzedaży. Organizowane są spotkania lokalnych i zagranicznych touroperatorów, którzy mają okazję bezpośrednio nawiązać kontakty i zaprezentować swoją ofertę. Jednocześnie zadanie to wspomagane jest akcjami promocyjnymi i podróżami studyjnymi dla dziennikarzy. Projekt przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku, jak i rozpoznawalności obszaru Południowego Bałtyku na światowym rynku usług turystycznych, a także zacieśni współpracę pomiędzy środowiskiem, a branża turystyczną, która stanowi kluczowe ogniwo w procesie komercjalizacji oferty turystycznej.
Partnerzy projektu:
– Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna – lider projektu
– Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego WP
– Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
– Regionalna Organizacja Turystyczna Meklemburgia – Pomorze Przednie (DE)
– EUCC Balic Office (LT)
– Administracja Samorządu Neringa (LT)
Partnerzy wspierający:
– Polska Organizacja Turystyczna
– Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna
– Departament Turystyki Ministerstwa Infrastruktury w Obwodzie Kaliningradzkim
– Organizacja Turystyczna miasta Hamburg
– Organizacja Turystyczna Federacji Niemieckiej
– Departament Turystyki Ministerstwa Ekonomii na Litwie
– Ministerstwo Ekonomii, Pracy i Turystyki landu Meklemburgia – Pomorze Przednie
– Organizacja Turystyczna Regionu Kłajpeda
Projekt realizowany w okresie: 08.2011-05.2014

www.balticsea.travel

 

Podsumowanie promocji Pomorskiego Szlaku Bursztynowego

Z końcem 2014 roku zakończyliśmy intensywne działania promocyjne w zakresie prezentacji oferty turystycznej Pomorskiego Szlaku Bursztynowego. Działania współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 miały na celu:
– zwiększenie postrzeganej atrakcyjności oferty  turystycznej woj. pomorskiego;
– wykorzystanie tematu bursztynu do prezentacji  bogatej i wielowątkowej oferty turystycznej regionu;
-dywersyfikacje dotychczasowych skojarzeń z bursztynem (ukazanie jego nowoczesnej odsłony)
– komunikowanie walorów oferty turystycznej regionu aktualnej przez cały rok.

Zasadniczymi elementami przeprowadzonych w projekcie prac były:

– kontynuacja oznakowania autostrady A1 5 bursztynowymi pylonami;
– produkcja i emisja bursztynowego spotu promocyjnego;
– działania promocyjne w mediach ;
– druk folderu  – Bursztynowe Inspiracje.

Dzięki kontynuacji oznakowania na 5 węzłach pomorskiego odcinka autostrady A1 pylonami wizerunkowymi docieramy z komunikatem o historycznym przebiegu szlaku bursztynowego na Pomorzu do wszystkich użytkowników autostrady (średnio 41,5 tys. pojazdów dziennie wg. danych GTC)

Przygotowany w dwóch wersjach czasowych (33s. i 99s.) spot promocyjny ukazuje wybrane produkty i oferty turystyczne regionu bazujące na dziedzictwie bursztynowym. Dzięki 3 miesięcznej emisji na ekranach kolejki SKM na trasie Słupsk – Tczew blisko 1,5 mln pasażerów miało kontakt z materiałem, który dostępny jest TUTAJ.

W ramach działań o charakterze Publicity w mediach tradycyjnych i online odbyliśmy cykl spotkań z przedstawicielami mediów, środowisk opiniotwórczych, w których prezentowaliśmy ofertę związaną z dziedzictwem bursztynowym na okres jesień/zima. PRZYKŁADOWA RELACJA

Do blisko 100 dziennikarzy trafił cykl informacji prasowych poświęconych ofercie woj. pomorskiego PRZYKŁADOWA PUBLIKACJA – National Geographic

Przeprowadziliśmy serię konkursów na blogach, w których zaktywizowaliśmy ich czytelników do kreowania swoich własnych pomysłów na odkrywanie Pomorskiego Szlaku Bursztynowego PRZYKŁADOWA RELACJA

Zorganizowaliśmy 2 wizyty studyjne dla łącznej grupy 20 dziennikarzy (8-10 października – 13 blogerów i dziennikarzy z kraju) i 6-7 listopada – 7 osób z trójmiejskich mediów. Wizyty były okazją do prezentacji oferty obiektów muzealnych, spotkań z ludźmi – ambasadorami bursztynu na Pomorzu, warsztatów, przedstawienia  oferty kulinarnej, kulturalnej oraz z zakresu Spa&Wellness. Efektem wizyt są relacje ukazujące się na bieżąco w mediach tradycyjnych i online. Kilka liczb podsumowujących współpracę z mediami:

– 632 tys. złotych ekwiwalent reklamowy z już opublikowanych artykułów/relacji;
– 484 tys. Unikalnych użytkowników śledzących relację na blogach;
– 12 tys. „polubieni” w mediach społecznościowych w ramach relacji „live” podczas study press;
– zasięg /liczba odsłon 54 105 000
Szczegółowe podsumowanie prezentują dwa załączone raporty:
– pierwszy podsumowuje współpracę z blogerami
– drugi działania publicity w mediach tradycyjnych i online

Ostatnim elementem był druk 15 tys. egzemplarzy wydawnictwa Pomorskie „Bursztynowe Inspiracje” (3 wersje językowe) w którym znalazły się m.in. dedykowane opisy obiektów, ofert i atrakcji bazujących na dziedzictwie bursztynowych.

RAPORT Z REALIZACJI DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE PUBLICITY
W MEDIACH TRADYCYJNYCH I ONLINE

Lifestylowa kampania komunikacyjna w Social Media
oraz w mediach tradycyjnych i online

 

 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

 

 

Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze  Południowego Bałtyku – Pomorski Szlak św. Jakuba.

Celem projektu jest wzmocnienie istniejącego dziedzictwa kulturowego po to by wykorzystać je do rozwoju regionalnego jako nowego produktu turystycznego w regionie Południowego Bałtyku – Szlak Turystyczny św. Jakuba oraz mobilizacja społeczności lokalnej (w szczególności młodzieży) wokół wspólnej inicjatywy.

Główną przesłanką przedsięwzięcia jest:

włączenie krajów Południowego Bałtyku do „europejskiej rodziny” poprzez reaktywację nadbałtyckiej części europejskiego szlaku kulturowego, podnoszenie świadomości i tożsamości mieszkańców, a także ich poczucie dumy z miejsca zamieszkania na ważnym europejskim szlaku kulturowym, podnoszenie wśród mieszkańców regionów poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie przeszłości i tradycji tego zakątka Europy, w którym żyją, dla kultury całego kontynentu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna odpowiada za wytyczenie przebiegu Drogi św. Jakuba na terenie województwa pomorskiego oraz opracowanie koncepcji  rozwoju i promocji szlaku. Koncepcja ta zawierać będzie diagnozę stanu istniejącego i analizę potencjału rozwoju szlaku jako produktu turystycznego. Poruszać będzie przykładowe pakiety ofert odpowiadające aktualnym trendom i preferencjom. Zidentyfikowane zostaną grupy docelowe i rynki sprzedaży, skuteczne narzędzia promocji oraz rekomendacje co do ewentualnych rozwiązań dot. oferty turystycznej.

Do pobrania:

Koncepcja rozwoju i promocji Drogi Świętego Jakuba w w ojewództwie pomorskim – cz. I

Koncepcja rozwoju i promocji Drogi Świętego Jakuba w w ojewództwie pomorskim – cz. II

 

Rozwój i promocja Szlaku Zabytków Hydrotechniki

Po raz kolejny Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym roku realizować będziemy działania w zakresie rozwoju i promocji Szlaku Zabytków Hydrotechniki. Planujemy naprawę lub wymianę zniszczonych tablic kierujących do konkretnego obiektu wpisanego w szlak zabytków, ewentualną zmianę wybranych znaków w przypadku przebudowy węzłów drogowych, ale także uzupełnienie szlaku nowymi tablicami. Jednocześnie opracowane zostaną dwie publikacje: ulotka w której zaprezentowane zostaną wybrane obiekty wpisane w szlak hydrotechniki oraz mapa z opisanymi atrakcjami. Zamierzamy również zorganizować spotkanie dla przewodników terenowych i lokalnych organizatorów turystyki, w czasie którego zaprezentowana będzie najbardziej aktualna i szczegółowa oferta szlaku.

 

 

 

Przewodnik produktów turystyki rowerowej Województwa Pomorskiego

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna kolejny raz uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w zakresie turystyki. W tym roku podejmiemy się opracowania kilkudziesięciu pakietów turystycznych, które stanowić będą propozycje dla turystów rowerowych, wypoczywających na obszarze województwa pomorskiego. W przygotowywanej publikacji opisane zostaną szlaki i trasy rowerowe z zaznaczeniem ich przebiegu na mapach. Do każdej opisanej trasy dołączona zostanie krótka charakterystyka dostępnych usług (baza noclegowa, gastronomiczna) oraz propozycja atrakcji turystycznej.

W ramach prac nad przewodnikiem przewiduje się przeprowadzenie następujących działań:

a)  audytu terenowego szlaków i dróg rowerowych w Województwie Pomorskim,

b)  opracowanie min. 20 pakietów rowerowych produktów turystycznych z mapami,

c)  projekt graficzny, skład i druk przewodnika.

Drugi etap działań stanowić będzie opracowanie poradnika dobrych praktyk w zakresie planowania, budowy i promocji infrastruktury i oferty turystyki rowerowej.

 

 

“Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana”

Z dniem 01 maja 2010 ruszył nowy projekt szkoleniowy „Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana” realizowany przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy z Agencją Rozwoju Gdyni S.A. Głównym celem projektu jest przygotowanie regionalnych i lokalnych kadr środowiska i branży turystycznej do obsługi bezpośredniej i pośredniej klientów EURO 2012 dlatego podzielony został na 3 bloki tematyczne: Akademia Marki Miejsc, Obsługa Klienta oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Imprez Masowych, w ramach których zaplanowano szereg ciekawych modułów szkoleniowych.

Szkolenia skierowane są do osób zatrudnionych w środowisku i branży turystycznej, zamieszkałych w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od pracy (głównie w systemie weekendowym) zainteresowane są nabyciem nowych umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem wcześniej nabytych kwalifikacji. Dodatkowo projekt ma przyczynić się do niwelowanie dysproporcji w strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych kobiet i wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez preferencyjny udział w szkoleniach, zwiększających możliwości awansu i objęcie stanowisk kadry zarządzającej czy kierowniczej.

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu„Już dziś nastaw się na sukces – EURO 2012 – nasze kwalifikacje, nasza wygrana”to szansa dla branży i środowiska turystycznego. Tematów jest wiele, każdy znajdzie coś dla siebie w zależności od potrzeb, charakteru wykonywanej pracy czy problemów jakie napotyka. Akademia marketingu, budowanie marki miejsca poprzez event, profesjonalna obsługa klienta (w tym animator seniora, animator dziecięcy), zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych to tylko niektóre propozycje. Część szkoleń kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego (Instruktor Rekreacji Ruchowej, kierownik ds. bezpieczeństwa)co znacznie zwiększy konkurencyjność osób na rynku pracy.

Organizatorzy stawiają na jakość szkoleń ale i … rozwijanie pasji turystycznej. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów, którzy zarażają entuzjazmem i pozytywną energią.

Wszystkie tematy szkoleń, wraz z dokładnym ich opisem, harmonogram realizacji, jak również inne przydatne informacje zawarte zostały na stronie projektu: www.turystyka.pomorskie.pl. Także drogą online przyjmowane są zgłoszenia, aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić specjalny formularz i poczekać na akceptację organizatora. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona dlatego w pierwszej kolejności ułatwiony dostęp będą miały osoby zajmujące stanowiska niższego szczebla czy zamieszkałe poza obszarem metropolitalnym. Szczegółowych informacji można także zasięgnąć w biurze Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz partnerów projektu.

Szczegółowych informacji o szkoleniach udziela Agencja Rozwoju Gdyni oraz Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1.1 „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

 

 

“Amber Heritage Network” –  system wymiany doświadczeń i informacji w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa bursztynowego w regionie południowo – wschodniego Bałtyku.

Projekt ukierunkowany na transfer wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zachowania oraz wykorzystania dziedzictwa bursztynowego do tworzenia konkurencyjnej oferty turystycznej, a także na budowanie długofalowej współpracy międzyregionalnej pomiędzy środowiskiem i branżą turystyczną z obszaru Województwa Pomorskiego i Obwodu Kaliningradzkiego.

Najważniejszym rezultatem projektu będzie opracowany transgraniczny dokument koncepcyjny, w którym główny nacisk położony zostanie na możliwości wykreowania różnorodnych, bursztynowych produktów turystycznych, budujących wizerunek i rozpoznawalną markę destynacji Balic Amber Region, co pozytywnie wpłynie na silniejsze zaakcentowana jej obecności na światowym rynku usług turystycznych.

Liderem projektu jest Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, ale szerokie partnerstwo, jak i nowo pozyskane kontakty pozwalają na szerokie rozpowszechnienie idei projektu, jak i wykorzystanie rezultatów w procesie kreacji i komercjalizacji markowych produktów turystycznych.

Projekt współfinansowany ze środków udzielonych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie z programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 – Projekt „POMORSKIE – DOBRY KURS – Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem Departamentu Turystyki UMWP w realizacji projektu “Pomorskie Dobry Kurs”- Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego. Przedmiotem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej i profesjonalnej kampanii promocyjnej. Będzie ona ukazywała intrygujący wizerunek regionu pomorskiego, oraz opierała się na silnej marce województwa pomorskiego, a także na wybranych kierunkach rozwoju turystyki, najsilniej identyfikujących się z charakterem i oferta regionu. Projekt swym zakresem obejmie cały kraj, a w szczególności skupi się na dużych ośrodkach miejskich gdzie oddziaływaniem obejmie kilkanaście milionów osób. Zadaniem Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest nadzór nad merytoryczną realizacją zadań w ramach kampanii, w szczególności udziału w targach turystycznych, przygotowania wizyt studyjnych, spotów reklamowych i innych działań związanych z promocją. Projekt realizowany będzie do maja 2012 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa pomorskiego”.

 

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna