Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • zrodla informacji slider
    Źródła informacji


Nowe zasady korzystania z logo POT oraz przyznawanie Patronatu Prezesa POT

nowe zasady korzystania z logo pot oraz przyznawanie patronatu prezesa pot thumb

Od stycznia współpraca z organizatorami  zainteresowanymi Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej odbywać się będzie według z góry określonych zasad przyznawania patronatu i precyzującego obustronne zobowiązania.
Poniżej pare istotnych kwestii, które ułatwią przygotowanie wniosku i skierowanie go pod właściwy adres.
Kluczowe znaczenie rekomendacji ROT
Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej może objąć swoim patronatem targi i inne imprezy, projekty i inicjatywy związane z turystyką lub jej rozwojem, na wniosek organizatora tych wydarzeń. Do złożenia wniosku wymagana jest pisemna rekomendacja Regionalnej Organizacji Turystycznej, działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dana impreza. Wniosek należy złożyć (przesłać pocztą lub mailem – dwr@pot.gov.pl) w siedzibie POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie (XIX piętro), najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych. POT zastrzega sobie możliwość odmowy.
Założenia szczegółowe
W przypadku imprez targowych, o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać ich organizatorzy, jednakże ww. imprezy winny spełniać łącznie następujące warunki:
– w targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego duża  część prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej,
– targi są organizowane co najmniej trzeci raz (III edycja),
– w ramach targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
W przypadku wydarzeń innego rodzaju niż imprezy targowe, o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać organizatorzy tych wydarzeń, jeśli spełniają one poniższe warunki:
– skala wydarzenia ma charakter co najmniej regionalny,
– dane wydarzenie lub jego inne poprzednie kreacje o tym samym charakterze realizowane jest od co najmniej 3 lat,
– wydarzenie stanowi przedmiot zainteresowania mediów, co najmniej o charakterze regionalnym, a jej organizator zabezpiecza jednocześnie patronaty medialne,
– wydarzenie wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne destynacji,  w których się odbywa.
W szczególnych przypadkach Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą zostać objęte targi turystyczne i  inne wydarzenia turystyczne wskazane przez Prezesa POT, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.
Założenia dodatkowe
Organizator imprezy, której przyznano Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powinien (bezpłatnie), podczas jej trwania, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:
– seminarium POT (temat do uzgodnienia),
– konkursów promocyjnych,
– innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami imprez.
Polska Organizacja Turystyczna podczas trwania imprezy zastrzega też sobie prawo do:
– wystąpienia przedstawiciela POT,
– dystrybucji materiałów promocyjnych,
– emisji filmów promocyjnych,
– rozstawienia roll-upów.
Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie możliwość nie skorzystania ze wszystkich lub wybranych ww. praw.
Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników imprezy, że została ona objęta Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz do umieszczenia na stronie internetowej imprezy linku do wybranych stron internetowych POT.
Przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna) na materiałach związanych z danym wydarzeniem, zgodnie z zaleceniami i akceptacją POT.
W związku z powyższym organizator imprezy zobowiązany jest przed jej odbyciem, do przesłania do POT celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(-ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stend, książka, strona www i inne. Dodatkowo potrzebna jest informacja o zasadach ich dystrybucji, np. bezpłatne lub płatne, wersje językowe.

Wniosek o patronat

Zasady przyznawania patronatu

Zasady korzystania ze znaku “Polska”

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna