Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

  • maklowicz baner
    Makłowicz w regionie pomorskim


Projekty aktualnie realizowane

Aktualnie realizowane

 

BalticManors Logo Claim web1 1       ERDF sb intereg logo

SOUTH BALTIC MANORS

Od stycznia 2021 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem w projekcie SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekt “Dwory i pałace południowego Bałtyku” dotyczy zwiększenia potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku. Cele projektu: przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturowego dworów i pałaców dla promocji turystyki, opracowanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania (użytkowania) dworów i pałaców, tworzenie powiązań z turystycznym zapleczem i wdrażanie działań przedłużających sezon turystyczny, wspólne opracowanie i marketing produktów turystyki wiążącej się z dworami i pałacami.

Budżet projektu 100%: 2 697 116,10 €

Dofinansowanie EFRR 85%: 2 222 751,64 €

WWW.BALTIC-MANORS.EU

 

 

 

PL RU EU zestawienie

Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020
Projekt nr PR/1/008/2018 pn. ‘Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of Russia and North-East Poland’/Turystyka bez granic – szlakami turystycznymi na obszarach transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie” – Beneficjent Wiodący
Ministerstwo Turystyki i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego
Muzeum „Styl Miejski” w Kaliningradzie
Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Celem ogólnym  projektu jest zwiększenie efektywności współpracy Partnerów z Polski oraz z Rosji na rzecz zachowania i promocji wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego  północno – wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Główne działania projektu:
a. wykonanie wydawnictw prezentujących polsko-rosyjskie produkty turystyczne („Zamki – oferta turystyczna”, „Szlakiem zamków”, „Szlakiem I wojny światowej”, „Szlakiem wybitnych postaci historycznych M. Kopernik – I. Kant”);
b. study tour dziennikarzy oraz blogerów polskich, rosyjskich i niemieckich na szlakach turystycznych (np. Szlakiem Zamków Gotyckich, Szlakiem M. Kopernika, Szlakiem I. Kanta, Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich, Szlakiem I Wojny Światowej, Szlakiem bursztynowym);
c. wykonanie tablic informacyjnych pn. „Szlakiem zamków i fortyfikacji” na terenie gmin Stowarzyszenia;
d. gra turystyczna M. Kopernik – I. Kant;
e. warsztaty pracowników kultury i turystyki;
f. aplikacja mobilna.
Wartość projektu: 201 136,00 EUR (z czego 90% finansowane jest ze środków programu)
Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2021

Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i nie może być ona w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020.

 

 

 

Biking South Baltic! logo v7

 

BIKING SOUTH BALTIC!

Projekt “Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Projekt koncentruje się na promocji, wsparciu rozwoju oraz komercjalizacji produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak EuroVelo nr 10, bazując na naturalnych i kulturowych zasobach turystycznych regionów objętych programem.

Poszczególne zadania w projekcie realizowane są w ramach przyjętych pakietów zadań (Work Package) z których najważniejsze dotyczą WP1 Zarządzanie i koordynacja; WP2 Komunikacja i upowszechnianie; WP3 Strategia, badania, baza danych; WP4 Sieć współpracy, narzędzia online; WP5 działania promocyjne; WP6 – innowacyjne inwestycje pilotażowe. Pomorska ROT jako Partner wiodący projektu koordynuje realizację wszystkich zadań, ze szczególny uwzględnieniem WP1, WP2 i WP5.

Głównymi elementami projektu są:

– Badania ilościowo-jakościowe turystów rowerowych na szlaku EV10

– Utworzenie spójnej i jednolitej bazy informacji o turystyce rowerowej w regionach objętych projektem wzdłuż szlaku EV10

– Wypracowanie jednolitego systemu informacji dotyczącej szlaku

– Opracowanie długofalowej strategii dalszego rozwoju EV10 obejmującej obszar Południowego Bałtyku

– Wyszkolenie kadry informatorów i nawiązanie trwałej współpracy między centrami informacji turystycznej, położonymi wzdłuż szlaku EV10, w celu zapewnienia właściwej informacji o szlaku

– Utworzenie sieci partnerów biznesowych, tworzących ofertę dla turystów rowerowych wzdłuż szlaku (biura podróży, przewoźnicy promowi, obiekty noclegowe itp.)

– Przygotowanie narzędzi promocyjnych i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szlaku, dedykowanej kluczowym grupom odbiorców oraz liderom opinii, wykorzystującej narzędzia marketingowe.

Planowanym rezultatem projektu jest zwiększona popularność, atrakcyjność i widoczność nadmorskich atrakcji turystycznych obszaru Południowego Bałtyku, połączonych, promowanych i zintegrowanych jako wspólny, transgraniczny, trwały, aktywny produkt turystyczny – drogi rowerowej Morza Bałtyckiego na odcinku Kopenhaga-Gdańsk.

Partnerzy biorący udział w projekcie:

Partner wiodący:

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, Polska

 

Partnerzy:

Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk, Polska

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin, Polska

European Cyclists’ Federation, Bruksela, Belgia

Mecklemburg – Vorpommern Tourist Board, Rostock, Niemcy

Centre for Regional and Tourism Research, Nexo, Borholm, Dania

Danish Cycling Tourism, Kopenhaga, Dania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Łukasz Magrian

l.magrian@prot.gda.pl

tel.: +48 58 732 70 42

 

eulogoBSTC LOGO

Baltic Sea Tourism Center – zadanie realizowane ze środków Programu Południowego Bałtyku, wdrożenie w latach 2016 – 2019 (poz. 12)

Projekt realizowany w partnerstwie z Meklemburgią Pomorze Przednie, jak i innymi partnerami regionu Morza Bałtyckiego, we współpracy z Departamentem Turystyki UMWP, ukierunkowany na stworzenie efektywnej i samofinasującej się struktury zarządzania turystyką w obszarze Morza Bałtyckiego, tak aby cały obszar homogenicznie się rozwijał przy jednoczesnym eliminowaniu bariery wzajemnej konkurencyjności poszczególnych regionów nadbałtyckich. Wypracowany w ramach instrumentu wsparcia Seed Money optymalny model kooperacji wdrażany będzie w latach 2016-2019 w ramach programu transgranicznego Południowy Bałtyk.

Głównymi celami projektu jest wypracowanie modelu współpracy partnerów odpowiedzialnych za kreowanie i wdrażanie polityki promocyjnej regionów zlokalizowanych na terenie Morza Bałtyckiego.  Docelowo partnerstwo funkcjonować ma w ramach powołanego Baltic Sea Tourism Centre, a wiec instytucji pozwalającej na integrację inicjatyw podejmowanych w obszarze turystyki dążących do wykorzystania zasobów i potencjału regionów przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Obrany kierunek działania jest wynikiem doświadczeń wynikających z wdrażania filaru PA Tourism EUSBSR.
W ramach projektu PROT koordynuje WP 5 związany z promocją produktu i koordynowac będzie działania w poszczególnych obszarach związanych z:

– kreacją wspólnej marki parasolowej dla wspólnych produktów i wydarzeń o charakterze transgranicznym
–  organizacją spotkań o charakterze B2B z touroperatorami zagranicznymi
–  prowadzeniem działań o charakterze e-marketing
–  współpracą z mediami i prowadzeniem działań komunikacyjnych
–  organizacją wydarzeń promocyjnych na rynkach docelowych
–  networkingiem i sieciowaniem sprzedaży produktów
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Krystyna Hartenberger-Pater
k.pater@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 40

www.balticsea.travel
www.bstc.eu

Projekt współfinansowany:
Budżet Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w projekcie: 151 000,00 EUR
(ERDF: 128 350,00 EUR)

atracktive

Miło nam poinformować, że Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna od lipca bieżącego roku jest oficjalnym partnerem przy realizacji projektu Attractive Hardwoods.

Attractive Hardwoods  – międzynarodowy projekt bazujący na wykorzystaniu potencjału naturalnych walorów krajobrazowych jakimi są kompleksy leśne, obszary chronionego krajobrazu do tworzenia konkurencyjnej oferty przyjazdowej: myślistwo, łowiectwo, birdwatching, etc. Taki kierunek pozwoli ożywić gospodarkę turystyczną jak dotąd mniej eksplorowanych terenów regionu pomorskiego np. Borów Tucholskich czy obszarów Natura 2000, jak również wpisuje się w trend związany z aktywnym spędzaniem czasu na łonie natury.

Głównymi celami projektu jest  rozwój ekoturystyki w obszarach leśnych Południowego Bałtyku, nadanie znaczenia i podkreślenie wagi turystyce i rekreacji leśnej przy jednoczesnym zachowaniu równowagi  w aspekcie ochrony dóbr naturalnych.

W ramach projektu podjęte będą działania zmierzające do wymiany wiedzy,  podjęcia dialogu i  wypracowania wspólnego stanowiska różnych interesariuszy np. agencji turystycznych i organizacji ochrony przyrody. Opracowana będzie strategia rozwoju, wykorzystania potencjału i promocji obszarów naturalnych jako bazy do tworzenia atrakcyjnych pakietów turystycznych.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako partner w projekcie odpowiedzialna będzie za:
– organizację spotkań B2B z touroperatorami zagranicznymi w celu przedstawienia potencjału regionu pomorskiego i konkretnej oferty turystycznej w obszarze ekoturystyki
– organizację wizyt studyjnych dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów ukierunkowanych na poznanie naturalnych walorów przyrodniczych, atrakcyjnych ofert związanych z obszarów leśnych, kuchni bazującej na naturalnych produktach leśnych.
– współudział w kampanii wizerunkowej (sesja fotograficzna, promocja ofert w wydawnictwach i stronach internetowych)
– opracowanie katalogu ofert turystycznych związanych z ekoturystyką.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) 2014 -2020.

Koordynator projektu: Monika Frankowska
m.frankowska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 46
https://www.skogsstyrelsen.se/en/attractive-hardwoods/

 

 culinary-male-logo

POMORSKIE PRESTIGE to propozycja jakościowych usług przemysłu czasu wolnego w regionie pomorskim skierowana do selektywnych i wymagających klientów. Oferta premium dotyczy propozycji z zakresu takich obszarów jak: culinary, golf & yachting, amber & design, spa & wellness, shopping & lifestyle.

Oferta kulinarna dostępna przez cały rok pozwala odkryć prawdziwy smak regionu, zakorzeniony w jego historii i unikatowych produktach. Gabinety spa&welless świadczą specjalistyczne usługi z zakresu medycyny estetycznej wykorzystującej naturalny potencjał regionu, a lokalni projektanci czy jubilerzy oraz ich pracownie zdobywają uznanie w świecie mody i designu. Warte docenienia jest również zaplecze sportowe. Mistrzowskiej klasy pola golfowe czy nowoczesne mariny pełne są amatorów aktywnego wypoczynku. A to wszystko w otoczeniu zielonych bulwarów i przepięknych plaż w Pomorskim.

Koordynator projektu: Izabela Stubińska
i.stubinska@prot.gda.pl
tel.: (+48) 58 732 70 47
www.pomorskie-prestige.eu

 

Polityka Prywatności
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna © 2018
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna